Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRODZIENIU

 1. Uchwała Rady Miasta i Gminy w Dobrodzieniu Nr XVI/62/90 z dnia 25.04.1990 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu.
 2. Uchwała Nr XV/158/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26.04.2012 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu.
 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2018 r., poz. 554 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1467).
 5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1466).
 6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. 2015 r., poz.2284).
 7. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.).
 8. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r., Nr 189, poz. 1598).
 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U.2006r., Nr 134, poz. 943).
 10. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2017 r., poz.1952 z późn. zm.).
 11. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017 r., poz.1257 z późn. zm.).
 12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017 r., poz.1938 z późn. zm.).
 13. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2018 r., poz. 998 z późn. zm.).
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061). 
 15. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860 z późn. zm.)
 16. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2016 r., poz.487 z późn zm.).
 17. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2018 r., poz. 1030).
 18. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 r., poz. 1390).
 19. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2017 r., poz. 682 z późn. zm.).
 20. Ustawa z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2018 r., poz. 1314 z późn. zm.).
 21. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. 2017 r., poz. 1851 z późn. zm.).
 22. Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.).
 23. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018 r., poz.1044 z późn. zm.).
 24. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
 25. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 26. Ustawa z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)
 27. Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1260).
 28. Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systenie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2017 r., poz 1778 z późn. zm.).
 29. Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2018 r., poz.200 z późn. zm.).
 30. Ustawa z dnia 04.03.1998 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2018 r., poz. 1316).
 31. Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).
 32. Ustawa z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1458).
 33. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2018 r., poz. 395 z późn. zm.).
 34. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 z późn zm.).
 35. Inne, właściwe akty prawne.