Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Świadczenia wychowawcze (500+)

Zmiany w programie „Rodzina 500+”

 

Najważniejszą zmianą w programie „Rodzina 500+”, jest rezygnacja

(od 1 lipca 2019 r.) z kryterium dochodowego

 

1. Nowy okres świadczeniowy trwa od 1 lipca 2019 r. aż do 31 maja 2021 r. Tym samym rodzice nie będą musieli składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 r.

2. Wnioski o świadczenie wychowawcze na okres, trwający od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r., można składać od 1 lipca 2019 r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov. pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

3. Złożenie wniosku w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. gwarantuje wypłatę świadczenia 500+ z wyrównaniem od lipca 2019 r., o ile prawo do świadczenia 500+ nie zostało już przyznane.

W przypadku złożenia wniosku do31 sierpnia 2019 r., wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do 31 października 2019 r.

W przypadku złożenia wniosku po 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku.

 4. Osoby, które mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze (500+) do 30 września 2019 r., od 1 lipca 2019 r. składają jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na wszystkie dzieci.

5.Od 1 lipca 2019 r. przyznanie świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydawania i doręczania decyzji administracyjnej. Osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze otrzyma, na adres e-mail, informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie poda we wniosku adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mogła odebrać osobiście. Nieodebranie informacji nie będzie miało żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego.

6. Jeśli osoba składająca wniosek lub członek jej rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiejtogmina przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie w celu jego rozpatrzenia i ustalenia, czy nie mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Ma to na celu wyeliminowanie niedopuszczalnej w przepisach unijnych sytuacji pobierania na te same dzieci podobnych świadczeń w dwóch lub większej liczbie państwach UE/ EOG/Szwajcarii jednocześnie.

7. Od 1 lipca 2019 r. rodzice będą mieli trzy miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze. Świadczenie otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Zmiana ta dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

 

Więcej informacji na stronie

https://www.gov.pl/web/rodzina/progr-i-projekty-rodzina-500-plus

 

 

        Celem świadczenia wychowawczego (tzw. 500+) jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

1)  matce,

2)  ojcu,

3)  opiekunowi faktycznemu dziecka

4)  opiekunowi prawnemu dziecka.

 

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

1)  obywatelom polskim;

2)  cudzoziemcom:

a)  do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

b)  jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,

c)  przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d)  posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Cudzoziemcom prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty:

1)  800,00 zł,

2) 1.200,00 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne,

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia. W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1)  dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

2)  dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3)  pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

4)  członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195 z późn. zm.) 

 

 Uwaga!

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami publikowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostępnymi na : http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/