Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego ustalany na okres zasiłkowy 2015/2016

Zasiłek rodzinny w okresie zasiłkowym 2015/2016 na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka przysługuje w wysokości:

 • 89 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
 • 118 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
 • 129 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

 

Ww. świadczenie przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się; jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł lub 764 zł (jeżeli w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanymznacznym stopniu niepełnosprawności). Przekroczenie kryterium dochodowego powoduje, pomniejszenie otrzymywanych świadczeń o kwotę przekroczenia tego kryterium. Świadczenia będą wówczas wypłacane w wysokości różnicy między przysługującą łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód pomnożoną przez liczbę osób w danej rodzinie. Przekroczenie nie może być wyższe niż suma otrzymywanych świadczeń. Wypłata świadczenia następuje, gdy ustalona kwota będzie wyższa lub równa 20,00 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

- 18. roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia,

- 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

Osobie uczącej się, zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

-dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

-dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

-osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

-pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

-osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

 • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

-członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

-urodzenia dziecka – w wysokości 1000 zł jednorazowo;

-opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – w wysokości 400 zł miesięcznie;

-samotnego wychowywania dziecka – w wysokości 185 zł lub 265 zł miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności bądź znacznym stopniu niepełnosprawności;

-wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i każde kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego w wysokości 90 zł miesięcznie;

-kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – w wysokości 80 zł miesięcznie na dziecko do 5 roku życia bądź 100 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia;

-rozpoczęcia roku szkolnego – w wysokości 100 zł jednorazowo;

-podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – w wysokości 63 zł miesięcznie (w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła) lub 105 zł miesięcznie (w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła).

Podstawowe dokumenty wymagane do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych:

 • kopia karty pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w przypadku posiadania karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy (oryginały dokumentów do wglądu);
 • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy (ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa);
 • oświadczenie wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w 2014 roku;
 • dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się, celem potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy (do wglądu);
 • kopia odpisu zupełnego aktu urodzenia – w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany bądź w innych uzasadnionych przypadkach (oryginał do wglądu);
 • zaświadczenie szkoły lub oświadczenie wnioskodawcy, gdy dziecko ukończyło 18. rok życia lub zaświadczenie szkoły wyższej lub oświadczenie wnioskodawcy, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub osoby uczącej się potwierdzające kontynuowanie nauki w roku szkolnym 2015/2016;
 • kopia prawomocnego wyroku rozwodowego (oryginał do wglądu);
 • kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopia odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem (oryginał do wglądu), a także:

 przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów w 2014 roku,

zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2014 roku, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem bądź potwierdzające bezskuteczność egzekucji w 2014 roku,

oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,

 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;
 • zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy za 2014 rok lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych (umowa dzierżawy w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa w dzierżawę lub umowę zawartą w formie aktu notarialnego);
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu);
 • kopia aktu zgonu rodzica lub małżonka (oryginał do wglądu);
 • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10-go tygodnia ciąży do porodu, potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży, w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu urodzenia dziecka;
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów świadczonych w 2014 roku na rzecz osoby spoza rodziny wraz z ugodą lub wyrokiem sądowym je zasądzającym;

w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

 • zamieszkiwanie w miejscu nauki:

-zaświadczenie szkoły lub oświadczenie wnioskodawcy na rok szkolny 2015/2016,

-zaświadczenie lub oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub innym podmiocie publicznym zapewniającym zamieszkanie,

-oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

 • dojazdy do miejsca nauki :

-zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie wnioskodawcy na rok szkolny 2015/2016 ze szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej;

 • w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

-zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie wnioskodawcy o okresie zatrudnienia oraz okresie udzielenia urlopu wychowawczego;

-inne dodatkowe dokumenty związane z indywidualną sytuacją osoby ubiegającej się i członków jej rodziny.

Dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu po roku kalendarzowym 2014 przez wnioskodawcę oraz członków jego rodziny:

-umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o pracę nakładczą, umowa agencyjna, decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

-zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty został dochód,

-oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty został dochód w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,

-kopia decyzji przyznającej zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne a także emeryturę, rentę lub rentę rodzinną, rentę socjalną z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego (oryginał do wglądu).

Dokumenty potwierdzające utratę dochodu w 2014 roku i po 2014 roku przez wnioskodawcę oraz członków jego rodziny:

-kopia świadectwa pracy lub inny dokument potwierdzający datę utraty dochodu (oryginał do wglądu);

-dokument potwierdzający wysokość utraconego dochodu (PIT-y wydane przez płatnika składek PIT-11, PIT-40, PIT-8 za 2014 rok);

-kopia decyzji potwierdzająca datę wyrejestrowania działalności gospodarczej (oryginał do wglądu).

W oparciu o art. 23b ustawy o świadczeniach rodzinnych organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych jest zobowiązany do samodzielnego pozyskiwania niektórych informacji za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (Empatia).

Ze względu na tymczasową niepełną funkcjonalność powyżej wskazanego systemu oraz w celu przyśpieszenia biegu postępowania administracyjnego w zakresie wydania decyzji ustalającej prawo do świadczeń rodzinnych, osoba ubiegająca się o ww. świadczenia może dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

-zaświadczenie zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za roku 2014 wszystkich pełnoletnich członków rodziny,

-zaświadczenie organu emerytalno-rentowego potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, w przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

-kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),

-kopie odpisu aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu).

Termin i sposób załatwienia:

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego wypłaca się najpóźniej do końca danego miesiąca, w którym złożono wniosek. W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego wypłaca się najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Podstawa prawna

-Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.),

-Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284).

-Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r. poz.1238)

-Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234).

-Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23).