Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Zmiana kryterium dochodowego w okresie świadczeniowym 2019/2020

 

W okresie świadczeniowym 2019/2020 przy ustalaniu prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego obowiązuje kryterium

dochodowe 800 zł netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie, która ma zasądzone alimenty od rodzica, jeżeli ich egzekucja jest bezskuteczna. Przez bezskuteczną egzekucję świadczeń alimentacyjnych rozumie się:

1)  egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych;

2)  niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

a)  braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

b)  braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;

           

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

- do ukończenia 18. roku życia;

- do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, jedna nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia;

- bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

           

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500,00 zł miesięcznie.

           

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł. Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

           

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługuje jeżeli:

1)  osoba uprawniona przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. gdy przebywa w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie), lub gdy  osoba uprawniona przebywa w pieczy zastępczej;

2)  osoba uprawniona zawarła związek małżeński.

 

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.)