Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut jednostki

RADA MIEJSKA

w Dobrodzieniu

 

UCHWAŁA NR X/81/2019

RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 29 sierpnia 2019r.

 

w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.), art.11 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz.869 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018, poz.1508 z późn.zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1. Uchwala się statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XV/158/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu wraz ze zmianami.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Piotr Kapela

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr X/81/2019

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

 

Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu, zwany dalej ,,Ośrodkiem” jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie samorządowej jednostki budżetowej.

 2. Ośrodek realizuje:

  1) zadania w zakresie pomocy społecznej, będące zadaniami gminy, własne oraz zlecone
  z zakresu administarcji rządowej oraz zadania nałożone ustawami albo wykonywane na podstawie porozumień z jednostakmi samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej i samorządowej lub innymi podmiotami,

  2) inne zadania gminy określone jako zadania Ośrodka w niniejszym Statucie lub wynikającym z przepisów prawa.

§ 2.

1.Siedziba Ośrodka mieści się w Dobrodzieniu przy Placu Wolności 1

2. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Dobrodzień.

3. Ośrodek może używać nazwy skrótowej ,,MGOPS”.

 

II. Zakres działalności Ośrodka

§ 3.

Ośrodek realizuje zadania w szczególności w zakresie (przedmiot działalności):

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

 3. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

 4. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

 5. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy,

 6. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,

 7. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 8. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 9. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 10. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

 11. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

 12. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

 13. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

 14. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

 15. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

 16. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

 17. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,

 18. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”,

 19. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 20. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

 21. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

 22. ustawy z dnia z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

 23. uchwał Rady Miejskiej w Dobrodzieniu,

 24. wynikającym z innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

§ 4.

Ośrodek przy realizacji zadań statutowych współpracuje z innymi jednostkami pomocy społecznej, administracją rządową i samorządową, innymi instytucjami realizującymi zadania z zakresu działań Ośrodka, organizacjami pozarządowymi, kościołami, sądami, pracodawcami oraz osobami prawnymi i fizycznymi.

 

III. Organizacja i zarządzanie

§ 5.

 1. Ośrodkiem kieruje dyrektor, który odpowiada za całokształt działalności jednostki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Dyrektork Ośrodka zapewnia właściwą organizację pracy Ośrodka poprzez podział zadań pomiędzy stanowiskami pracy oraz zatrudnianie i zwalnianie pracowników.

 3. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Dobrodzienia.

 4. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do osób w nim zatrudnionych.

 5. Dyrektor jest przełożonym służbowym dla zatrudnianych w Ośrodku pracowników i wykonuje w stosunku do nich wszelkie czynności wynikające ze stosunku pracy.

 6. Dyrektor wydaje zarządzenia, instrukcje, polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka.

 7. Dyrektor realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone i działa w granicach upoważnień do zawierania umów,  porozumień oraz wydawania decyzji administracyjnych udzielonych przez Burmistrza Dobrodzienia.

 8. Upoważnienia, o których mowa w ust. 7, mogą być także udzielone innnej osobie na wniosek dyrektora.

 9. W razie nieobecności dyrektora zadania związane z bieżącym zarządzaniem Ośrodkiem wykonuje pracownik wyznaczony przez Dyrektora Ośrodka.

   

§ 6.

Szczegółowe zasady pracy Ośrodka oraz strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez dyrektora.

 

IV. Gospodarka finansowa i mienia

§ 7.

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych jednostkach budżetowych.

§ 8.

1. Działalność Ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu Gminy Dobrodzień oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez administrację rządową lub samorządową na ich realizację.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, opracowany i zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka, na podstawie uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 

§ 9.

1. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym w rozumieniu odrębnych przepisów prawa.

2. Ośrodek gospodaruje przekazanym i powierzonym mieniem, zapewniając jego ochronę i prawidłowe wykorzystanie.

§ 10.

Zmiany w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jej uchwalenia.

 


 

RADA MIEJSKA

w Dobrodzieniu

 

UCHWAŁA NR XIII/109/2019

RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 25 listopada 2019 r.

 

w sprawie zmiany statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 110, ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późń.zm.), Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:

 

§ 1. W statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu stanowiącym załącznik do uchwały nr X/81/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w rozdziale II § 3 dodaje się punkty w brzmieniu:

22a) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;

22b) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne; ”

 

2) w rozdziale III § 5 ustęp 7 otrzymuje brzmienie:

"Dyrektor realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone i działa w granicach upoważnień do zawierania umów, porozumień oraz wydawania decyzji administracyjnych udzielonych przez Burmistrza Dobrodzienia oraz na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Dobrodzieniu."

 

3) w rozdziale III § 6 otrzymuje brzmienie:

"Szczegółowe zasady pracy Ośrodka oraz strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Dobrodzienia."

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020 r.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Piotr Kapela

 


 

RADA MIEJSKA

w Dobrodzieniu

 

 

 

UCHWAŁA NR XXI/179/2020

RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 18 sierpnia 2020 roku

 

w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu.

 

Na podstawie art.11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.), art.7 ust.1 pkt 6a, art.18 ust.2 pkt 9 lit. h), art.40 ust.1, 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz.713), w związku z art.110 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.(t.j. Dz. U. z 2018 poz.1508 z późn. zm.) i w związku z art.18 ust.1 i 2, art.18c ust.1, art.24 ust.4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r., poz.821) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje :

 

§ 1. W Statucie Miesjko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu stanowiącym załącznik do uchwały Nr X/81/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu dokonuje się zmiany w ten sposób, że po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu :


”1. W ramach Ośrodka działa placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej realizującej zadania animacyjne i socjoterapeutyczne na rzecz dzieci i młodzieży, a przedmiotem jej działalności jest objęcie dziecka opieką i wychowaniem w celu wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zwaną dalej „Placówką”.
 

2. Szczegółowe zadania oraz organizację Placówki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu.”


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Piotr Kapela


 

PDFUchwała Nr X 81 2019.pdf (356,24KB)

PDFUchwała Nr XIII 109 2019.pdf (99,82KB)

PDFUchwała Nr XXI 179 2020.pdf (103,06KB)