Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

Uwaga – zmiany od 01.01.2019r. - nowi uprawnieni do otrzymania KDR

 

Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. To zniżki m.in. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do 18. roku życia,

  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,

  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki. Dodatkowo, by móc dostać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni, w stosunku do co najmniej trojga dzieci, władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. 

W bieżącym 2019 roku wszedł w życie istotny przepis dający możliwość przyznania Karty Dużej Rodziny tym rodzicom, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. Od dnia 1 stycznia 2019r. funkcjonuje zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017r. poz. 1832 z późn. zm.) polegająca na tym, że o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej 3 dzieci spełnia warunki ustawy (tj. są dziećmi w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu),

ale dodatkowo również:

* rodzice, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej 3 dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku

* małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej 3 dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku (tj. małżeństwa, których jeden z małżonków posiadał co najmniej 3 dzieci).

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. Oprócz karty tradycyjnej (plastikowej), Karta Dużej Rodziny dostępna jest także w wersji elektronicznej. Dzięki temu rodziny wielodzietne mogą korzystać z KDR w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych (mKDR). Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania, a także elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl). Formularze wniosków są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina oraz w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej w budynku Urzędu Miejskiego w pok. Nr 13.