Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dopłaty do czynszu oraz dodatek mieszkaniowy za okres wsteczny

Informujemy o możliwości ubiegania się o nowe świadczenia przez mieszkańców naszej Gminy:

1. Dodatek Mieszkaniowy z mocą wsteczną

Informuję, że zgodnie z ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 374 ze zm.). istnieje możliwość w szczególnym trybie ubiegania się o dodatek mieszkaniowy przeznaczony dla osób, które nie mogły złożyć wcześniej wniosku o powyższe świadczenie w związku z trwaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Po spełnieniu warunków dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną, jednak na okres łączny wraz z bieżącym świadczeniem, nie dłuższy niż 6 miesięcy – należy spełniać wszystkie kryteria wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133). Wniosek o dodatek mieszkaniowy powinien zostać złożony nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się za okres, w którym osobie uprawnionej przysługiwał już dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

 

2. Dopłata do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Informujemy, że w związku z art.15 zzzic ust. 1¹ ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U z 2020 poz. 1842 ze zm.) NAJEMCY i PODNAJEMCY lokali mieszkalnych mogą ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości nieprzekraczającej 75 % czynszu.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może być przyznany wyłącznie NAJEMCY lub PODNAJEMCY spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, w przypadku gdy:

  1. Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy, jest co najmniej o 25 % niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.

  2. Ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.

  3. Ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

PONADTO

  1. Do wniosku o dodatek mieszkaniowy należy dopisać ADNOTACJĘ: „powiększony o dopłatę do czynszu".

  2. Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 stanowi 75 % miesięcznego czynszu, jednak nie więcej niż 1500 zł

  3. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

  4. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek z adnotacją złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

 

¹ dodany przez ustawę z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r.po.11), która weszła w życie z dniem 05.01.2021r.